T?i huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, xã Long H?ng & Nghĩa Tr? là đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m dân c?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có quy mô 4454 ha v?i m?c giá ph?i chăng, đáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? thành hi?n th?c. Trong t??ng lai, tôi hình dung Singapore s? là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i và đ?ng c?p theo tiêu chu?n c?a Singapore. V?i s? thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City s? có các khu bi?t th?, nhà ph?, shop house, căn h? cao c?p chú tr?ng mang d?u ?n hi?n đ?i, ki?n ??trúc tinh t? và chu?i căn h? sang tr?ng. Vingroup, ch? đ?u t? v?i nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t đã xây d?ng nên nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t v? Khu đô th? dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0679446896 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:11:49 (570d)