Năm 2022, môt khu ph?c h?p du l?ch m?i m?, cao c?p đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c thi cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m bi?n thành đ?o Thiên Đ??ng, th? ph? du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và đ?ng c?p. V?i mong mu?n mang t?i qu?n th? ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn Sun Group đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. N?i m?i các lo?i hình bđs đang m? bán bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. Bao quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và s? h?u riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng các lo?i hình bđs đang m? bán bi?t th? Hòn Th?m s? n?m t?i h? sinh thái cao c?p Sun Group Phú Qu?c. D? án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng m?n xa vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a https://trannghia.net/shophouse-santorini-hon-thom/ r?t đáng là n?i d?ng chân tuy?t v?i đ? tr?i nghi?m k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. Đ?? bi?t, nh?ng căn bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút khách th??ng ngo?n ghé thăm và là m?t y?u t? c?a nh?ng khu ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong kho?ng th?i gian t?i.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-07 (月) 13:23:11 (716d)