Dream City Vinhomes là đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i đa d?ng s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i, d?ch v? t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr? và huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. T?i RVNG Dream City Văn Giang, quy mô h?n 4454 ha đ??c phát tri?n v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng và bi?n ??c m? s? h?u nhà t?i Hà N?i, H?ng Yên thành hi?n th?c. Trong t??ng lai, tôi hình dung Singapore s? là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i và đ?ng c?p theo tiêu chu?n c?a Singapore. Đ??c thi?t k? ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City cung c?p nhi?u lo?i hình bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? cao c?p theo ý t??ng thi?t k? hi?n đ?i, thông minh và ki?n ??trúc tinh t?. Vingroup, ch? đ?u t? phát tri?n nh?ng ti?n ích s?ng ti?n nghi và đ?c đáo nh?t khu đô th?, đã thi?t k? nên nh?ng phát tri?n ?n t??ng và phù h?p nh?t cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a thành ph?.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0379468336 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS