T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 20.000ha r?ng ng?p m?n. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? b?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, thiên nhiên h?p d?n v?i 480 ha đ?t khai hoang đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Bãi bi?n nhân t?o c?a nó tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. T? h?p du l?ch mang tên Dragon Ocean Đ? S?n n?m trong d? án phát tri?n khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i di?n tích lên đ?n 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n đ?ng c?p nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n m?t s?n ph?m khác bi?t. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là ti?m năng và b?t đ?ng s?n đ?t giá.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS