1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? không mayGi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i các c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng BĐS cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n sinh l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quá trình th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là m?t y?u t? c?a s? nh?ng ví d? v? r?i ro có th? x?y ra trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n(BĐS). T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là nhân t? trong s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra nguy c?, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t ng??i mua đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a đ? ra, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? r?i ro c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian thu?c v? đ?u t? b?t đ?ng s?nTr??c khi tham gia th? tr??ng b?t đ?ng s?n(BĐS), b?n c?n xác đ?nh s? t?o nên m?t ng??i mua đ?u t? toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, các ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng nhà đ?u t? trong n??c bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u ph??ng án h?n. Các nhà đ?u t? bán th?i gian có th? l?a ch?n các lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? BĐS.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng bđs th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, tuy?t v?i cho t?ng kho?ng th?i gian. Vì th?, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? thích h?p là đi?u mà các quý anh ch? đ?u t? c?n tìm hi?u.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? vào s?n ph?m b?t đ?ng s?n, m?t trong nh?ng y?u t?không th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? BĐS. T?t nhiên, vi?c ch?n l?a m?i quan h? làm sao cho hoàn h?o v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào cái nhìn c?a m?i nhà đ?u t? trong n??c.Cùng có thêm tin t?c: https://disqus.com/by/dautubdsland/ http://git.newslab.iith.ac.in/dautubdsland http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dautubds.land/ http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2177280 https://michigan.budtrader.com/author/dautubdsland/ https://ccm.net/profile/user/dautubdsland https://gitlab.prodap.ap.gov.br/dautubdsland https://gitlab.syntra-limburg.be/dautubdsland https://dribbble.com/dautubdsland https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/dautubdsland https://www.scoop.it/u/dautubdsland https://lookbook.nu/user/9862886-Gibson http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1661477&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://pbase.com/dautubdsland/profile https://gitlab.physics.muni.cz/dautubdsland https://www.spreaker.com/user/15887803 https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/dautubdsland http://psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1199706 https://www.pinterest.com/johannsendyhr348/ http://voberhaat.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=219874 https://www.podomatic.com/podcasts/johannsendyhr348 http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://dautubds.land/ http://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://professionalcarpetcleaners.com/user/profile/860650 https://gitlab.haskell.org/dautubdsland https://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/1703377 https://git.qt.io/dautubdsland http://patslondon.co.uk/author/dautubdsland http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3835472 https://list.ly/johannsendyhr348 https://blip.fm/dautubdsland https://emc-git.polito.it/dautubdsland http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://www.empowher.com/users/dautubdsland https://www.ranker.com/writer/dautubdsland http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1430400 https://bostanciescortt.com/author/dautubdsland/ http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=79501&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.divephotoguide.com/user/dautubdsland http://git.radenintan.ac.id/dautubdsland https://source.coderefinery.org/dautubdsland https://vimeo.com/dautubdsland https://peatix.com/user/10811203 https://www.ultimate-guitar.com/u/dautubdsland http://idea.informer.com/users/dautubdsland/?what=personal https://gitlab.indec.gob.ar/dautubdsland http://www.astro.wisc.edu/?URL=dautubds.land/ http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/dautubdsland https://wefunder.com/leefogh https://forum.acronis.com/user/380111 https://git.ociotec.com/dautubdsland http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61094&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073333 https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ http://studyroom.co.za/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://ello.co/dautubdsland https://devpost.com/johannsendyhr348 https://seekingalpha.com/user/55577048 http://www.authorstream.com/dautubdsland/ http://gitlab.aic.ru:81/dautubdsland https://glosbe.com/profile/6880346452401327838 https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/dautubdsland/ http://sc.devb.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ http://www.answerpail.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://comicvine.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ https://www.cakeresume.com/me/dautubdsland/ https://www.fmconsulting.net/gymsforsale/author/fitmanagement/ https://www.putfree.com/user/profile/743475 http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=2317197&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://classified.citylive.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=421062 https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ http://talktoislam.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://ask.bacagadget.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://crockor.net/user/profile/507189 https://gitlab.sgalinski.de/dautubdsland http://www.adaxes.com/questions/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1297444&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://myspace.com/dautubdsland https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31986826 https://classifiedsplace.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=638704 https://www.hashatit.com/862675 https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2264822 https://farangmart.co.th/author/dautubdsland/ http://git.kemkes.go.id/dautubdsland https://kartalescortt.org/author/dautubdsland/ https://gitlab.jonasled.de/dautubdsland https://git.happy-dev.fr/dautubdsland http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=741906&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS